CONDICIONS D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A APLICACIONS (APPS)

1. CONDICIONS GENERALS D'ÚS

El present document té per objecte establir les condicions generals d'ús de les aplicacions mòbils titularitat de ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING amb domicili social a Barcelona (08015 Barcelona). ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING es reserva el dret a modificar les presents Condicions d'Ús amb l'objecte d'adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment. L'Empresa podrà, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, realitzar canvis i actualitzacions de les presents Condicions d'Ús i de la Política de Privacitat. Aquests canvis seran publicats a la web i seran efectius des del moment de la publicació. Com a conseqüència de l'anterior, l'Usuari haurà de revisar periòdicament si hi ha canvis en aquestes Condicions i, tant si hi ha consentiment exprés com si no, si l'Usuari contínua usant l'Aplicació (en endavant, "APP") després de la publicació, això implica l' acceptació i assumpció dels mateixos. En cas que no estigui d'acord amb les actualitzacions de les Condicions d'ús o de la Política de Privacitat, podrà renunciar desinstal·lant l'APP. L'accés i descàrrega de l'aplicació és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris. La descàrrega i ús de l'aplicació atribueix la condició d'usuari de la mateixa (en endavant, "l'Usuari") i implica la lectura, entesa i acceptació de tots els termes i condicions recollides per la present.

ÚS DE L'APLICACIÓ MÒBIL I ELS SEUS SERVEIS

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i/o serveis oferts per aquesta aplicació mòbil serà sota el seu exclusiu risc i / o responsabilitat. L'Usuari es compromet a utilitzar la present aplicació mòbil i tot el seu contingut i Serveis de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions d'Ús, i les condicions particulars que, si escau, li siguin d'aplicació. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i / o continguts de l'aplicació mòbil ja no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial , o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable. En particular, l'Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions d'Ús i, si escau, a les condicions particulars que li siguin d'aplicació. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:
 • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
 • No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
 • No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts dels Portals.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars dels Portals oa tercers.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING es reserva tots els drets sobre les marques, noms comercials o altres signes distintius, les patents, i la propietat intel·lectual, pel que fa al contingut i disseny de l'aplicació. Tots els continguts de la mateixa, incloent sense caràcter limitador, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat de ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING, quedant reservats tots els drets sobre els mateixos. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING, sense que pugui entendre que la descàrrega, accés i ús de l'aplicació li atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES. RESPONSABILITAT

ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING no garanteix en tot moment la disponibilitat d'accés i continuïtat del funcionament de les seves aplicacions mòbils i dels seus serveis, de manera que ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING no serà responsable, amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l'Usuari com a conseqüència de la no disponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat de les seves APP s. ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING respondrà única i exclusivament dels Serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats per l'empresa i identificats amb el seu copyright. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels dispositius de l'Usuari no sigui l'adequada per permetre el correcte ús dels serveis d'Internet prestats per ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING. La descàrrega, accés i ús de l'aplicació en els dispositius mòbils o similars, no implica l'obligació per part de ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CONDUCTA DELS USUARIS

ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING no garanteix que els Usuaris de les seves aplicacions mòbils utilitzin els continguts de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les presents Condicions Generals i, si escau, les condicions Particulars que resultin d'aplicació. Així mateix, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades proporcionades pels Usuaris. ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING no serà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels Continguts de l'aplicació per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i / o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació de la identitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe d'actuació a través de la present aplicació mòbil. Per tant, l'ús d'aquesta aplicació no implica l'obligació per part de ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través de la mateixa. ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a través de l'aplicació ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en l'aplicació.

2. POLÍTICA PRIVACITAT

ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING desitja posar en coneixement dels usuaris de les seves aplicacions la política duta a terme pel que fa al tractament de totes les dades de caràcter personal que per la utilització de les funcions de les aplicacions es facilitin a l'empresa. Aquesta política és d'aplicació per a totes les APP's anunciades en aquest domini www.enterpriseconsulting.es, independentment de la plataforma en la què es publiquin.

INFORMACIÓ OBTINGUDA PEL DISPOSITIU I ÚS

INFORMACIÓ
ÚS
Identificadors únics de dispositiu
Un identificador únic de dispositiu (o "Id. Únic de dispositiu") és una cadena alfanumèrica de dades que pot ser part del hardware de la seva dispositiu o ser assignada automàticament al seu dispositiu pel sistema operatiu o software. Podem associar els Id. Únics de dispositiu a una altra informació; i tractarem la informació combinada com informació que identifica en forma personal d'acord amb aquesta política, sempre que estigui combinada. Els Id. Únics de dispositiu es poden usar per activar certes funcions, i també per personalitzar i presentar publicitats en funció dels seus interessos i ús d'altres aplicacions.
Informació de l'ubicació
Només utilitzem la ubicació del País. Les nostres APP s no recopilen la ubicació precisa i en temps real del dispositiu.
Informació de registre
Quan vostè utilitza l'aplicació mòbil o visualitza contingut en els nostres llocs web en un dispositiu mòbil, és possible que recopilem i emmagatzemem automàticament determinada informació en els registres del servidor, inclosos, entre altres, les adreces de protocol d'internet (IP), números de ports, informació de la marca i el model del dispositiu, el proveïdor d'accés a Internet (Internet Service Provider, ISP), les dades de la seqüència de clics, assignació de memòria i bateria, temps d'arrencada, el tipus de navegador i el idioma, les pàgines visualitzades i de sortida, i les marques de data o hora. És possible que usem la informació de registre segons s'indica específicament en l'aplicació mòbil, per avaluar el rendiment de la nostra aplicació mòbil o altres serveis en línia, per distingir el seu dispositiu d'altres, evitar fraus, brindar suport tècnic i / o per respondre a les seves necessitats. També podríem utilitzar aquesta informació per personalitzar els serveis que oferim nosaltres o les nostres empreses afiliades, el que inclou la publicitat personalitzada en algunes aplicacions mòbils.
Números únics de les aplicacions mòbils
Quan instal·leu o desinstal·leu una aplicació mòbil que contingui un nombre únic d'aplicació mòbil, o quan aquest servei ha actualitzacions automàtiques, és possible que rebem aquest nombre. És possible que també rebem informació sobre la seva instal·lació, per exemple, el tipus de sistema operatiu. Podem utilitzar els números únics de les aplicacions mòbils segons s'indica específicament en l'aplicació mòbil, i per avaluar el rendiment de la nostra aplicació mòbil o altres serveis en línia, prevenir fraus, proporcionar suport tècnic, amb fins d'investigació i anàlisi, per resoldre les operacions internes dels serveis en línia i / o per respondre a les seves necessitats. També podríem utilitzar aquesta informació per a personalitzar els serveis que oferim nosaltres o les nostres empreses afiliades, el que inclou la publicitat personalitzada en algunes aplicacions mòbils.
Informació que s'envia a través de l'aplicació mòbil
Quan vostè es registra per a utilitzar una aplicació mòbil, pot proporcionar:
 • (a) el seu nom, adreça de correu electrònic, edat, nom d'usuari, contrasenya i altra informació de registre;
 • (b) informació relacionada amb transaccions, com quan realitza compres, respon a ofertes, o descàrrega o utilitza aplicacions mòbils a través dels nostres serveis;
 • (c) informació que ens proporciona quan es comunica amb nosaltres per sol·licitar ajuda;
 • (d) informació de targetes de crèdit per a la compra i l'ús de l'aplicació mòbil, i (e) la informació que vostè ingressa al nostre sistema quan utilitza l'aplicació mòbil, com la informació de contacte . També podem utilitzar la informació que ens va proporcionar, d'acord amb les lleis aplicables, per comunicar-nos amb vostè ocasionalment a fi de proporcionar-informació important, avisos obligatoris i promocions de màrqueting.
Informació que podem recopilar a través de l'aplicació mòbil
Segons la funcionalitat d'una aplicació mòbil en particular, també podríem recopilar informació addicional a través del seu ús de l'aplicació mòbil, inclòs:
 • (a) el seu número de telèfon mòbil,
 • (b) qualsevol nom que li hagi assignat al seu dispositiu;
 • (c) la llibreta de contactes/adreces;
 • (d) el historial de navegació web;
 • (i) la informació d'altres aplicacions que hi hagi descarregat o utilitzat,
 • (f) altra informació emmagatzemada al dispositiu, com vídeos, fotografies, ubicació de les fotografies, arxius d'àudio, calendari, contrasenyes, marcador, micròfon i/o credencials de xarxes socials.
Podem utilitzar la informació recopilada a través de l'aplicació mòbil segons s'indica específicament en l'aplicació mòbil, i per avaluar el rendiment de la nostra aplicació mòbil o altres serveis en línia, prevenir fraus, proporcionar suport tècnic, amb fins d'investigació i anàlisi, per resoldre les operacions internes dels serveis en línia i / o per respondre a les seves necessitats. També podríem utilitzar aquesta informació per a personalitzar els serveis que oferim nosaltres o les nostres empreses afiliades, el que inclou la publicitat personalitzada en algunes aplicacions mòbils.

QUI POT ACCEDIR A LA INFORMACIÓ PERSONAL OBTINGUDA PEL DISPOSITIU

De conformitat amb les lleis i els termes aplicables, és possible que compartim la seva informació personal i d'ús en els següents casos:
 • Quan sigui requerit per la llei.
 • Quan vam crear que és necessari per protegir els nostres drets, protegir la seva seguretat o la seguretat d'altres, investigar frau o en resposta a una sol·licitud del govern.
 • Amb proveïdors que treballen al nostre nom i que han acceptat regir-se per les regles establertes en aquesta política de privacitat.
 • Amb anunciants i xarxes d'anuncis de tercers, així com es descriu a la secció "Informació obtinguda automàticament".
 

RECOPILACIÓ AUTOMÀTICA DE DADES I PUBLICITAT

Les nostres aplicacions mòbils estan recolzades mitjançant publicitats, i usen tercers per recopilar dades i personalitzar anuncis publicitaris segons els seus interessos i el seu ús de diverses aplicacions, exploració web i altres dades. Les dades basats en interessos poden constar de, entre altres, Id. Únics de dispositiu, dades de registre o informació similar, juntament amb dades sobre quines aplicacions fa servir vostè i dades relacionades amb l'ús. Aquesta publicitat ajuda a que els serveis en línia siguin sense càrrec o amb un cost baix. Certes companyies d'anàlisi que fem servir també podrien recopilar automàticament dades per ajudar-nos a comprendre com s'està utilitzant el servei en línia, la freqüència i la durada de l'ús de l'APP.  

EXCLUSIONS VOLUNTÀRIES

A més de les opcions que li ofereixin els sistemes operatius de les seves aplicacions mòbils, podria excloure voluntàriament de la recopilació d'informació a les aplicacions mòbils de la següent manera: Desinstal·lar l'aplicació mòbil: pot impedir tota recopilació d'informació per part de la seva aplicació mòbil de manera senzilla, desinstal·lant l'aplicació mòbil. Podeu utilitzar els processos de desinstal estàndards disponibles al dispositiu mòbil o a través de la xarxa o el mercat de l'aplicació mòbil.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE FITXER

ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING amb domicili social a Barcelona (08015 Barcelona), informa als usuaris de les seves aplicacions de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals el responsable del qual és ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING.

FINALITAT EL FITXER

Totes les dades que es sol·liciten als usuaris i clients a través de l'aplicació per a dispositius mòbils seran necessaris per prestar el servei objecte del servei en virtut del qual s'ha procedit a la descàrrega i instal·lació de les aplicacions en els corresponents dispositius.

CONSENTIMENT

La utilització de l'aplicació (APP) donarà lloc al tractament de dades de caràcter personal que ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING, si escau, portarà a terme d'acord amb les normes i procediments interns establerts a l'efecte, que són coneguts pels usuaris i autoritzats per aquests. MENTERPRISE CONSULTING & TRAINING, a l'empara del que preveu l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podrà subcontractar amb altres empreses o professionals l'execució material de totes o alguna de les prestacions de serveis sense que en cap cas aquesta comunicació constitueixi una cessió de dades, garantint als clients i usuaris de l'aplicació que les dades facilitades no s'aplicaran ni utilitzaran amb una finalitat diferent a l'establert.

GARANTIA i protecció de dades

En el tractament de les dades de caràcter personal, ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING es compromet a garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques dels fitxers i, especialment, el seu honor i la seva intimitat familiar i personal, obligant-se en aquest sentit, a efectuar el corresponent tractament de dades d'acord amb la normativa vigent en cada moment ia guardar el més absolut secret en relació amb la informació lliurada pels usuaris. Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es faran servir per a altres finalitats que no es troben ací recollides o, si escau, de l'altra document o contracte que vinculés a ambdues parts amb condicions particulars. ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING, excepte consentiment exprés per part dels usuaris, no realitzarà cessions ni comunicacions de dades que no estiguin previstos en l'art. 11.2. LOPD.

EXERCICI DELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING informa que els usuaris podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

QUALITAT DE LES DADES

Els usuaris hauran de vetllar pel compliment de totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Les dades que es comuniquin a través de l'aplicació hauran de ser exactes i posades al dia sent d'exclusiva responsabilitat dels usuaris l'actualització d'aquestes dades.

MESURES DE SEGURETAT

ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING informa als usuaris i clients que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Igualment ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING garanteix a l'usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial.

3. VARIS

MODIFICACIONS

ENTERPRISE CONSULTING & TRAINING es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir i incloure nous continguts i / o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.

MENORS D'EDAT

Amb caràcter general, per fer ús dels serveis de les aplicacions mòbils els menors d'edat han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través de les aplicacions mòbils pels menors al seu càrrec.

DURADA I ACABAT

La prestació dels serveis i / o continguts de les aplicacions mòbils tenen una durada indefinida.

LLEI I JURISDICCIÓ

Les qüestions relatives a les condicions d'ús i Política de Privacitat es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Barcelona.
 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, personalizar y analizar sus hábitos de navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información acerca de las cookies en el siguiente enlace:Política de Cookies.

Aceptar Cookies